ساخت و تولید impeler

مورد استفاده در الکترو موتورها به جهت وزن کمتر و فشار کمتر و مقاوم به اکسید اسیون (خوردگی) در آب و هوای مرطوب

ایمپلر

impeler